Kvalité & miljö

Utbildningsplan

UTBILDNINGSPLAN FÖR PERSONALEN PÅ UPPDRAGET

När vi har erhållit avtalet sker en inventering av personal och dess kompetens. Nedanstående förteckning är den utbildningsnivå som all personal på uppdraget kommer att inneha.

INTRODUKTION PÅ ARBETSPLATSEN, 1 DAG

Introduktionen tar upp vilka krav, mål och förväntningar som PGS Städservice har på uppdraget. Metoder, städmaterial, rutiner m m behandlas. Utbildningen genomförs till del på plats i de lokaler som den anställde ska arbeta i och till del i våra lokaler.

VÄLKOMMEN TILL PGS Städservice, ½ DAG

En introduktionsutbildning för nya medarbetare i PGS Städservice i syfte att lära känna företaget och få kontakt med kollegor från andra verksamheter. Utbildningen är obligatorisk för alla nyanställda. Utbildningen genomförs i nära anslutning till nyanställningen.

PRAKTISK STÄDUTBILDNING, 1 DAG

All städpersonal i PGS Städservice utbildas i praktisk städning. För att säkra god kvalitet och miljövänlig städning instrueras personalen om rätt doserings- och städmetoder, som tar hänsyn till yttre miljö såväl som kundens och städpersonalens arbetsmiljö. Utbildningen hålls inom 1 månad från nyanställningstillfället.

GRUNDUTBILDNING FÖR STÄDYRKET, ½ Dag

Utbildningen ger kunskaper för att kunna ge god städservice, vilket medför en högre städkvalité. Med godkänt resultat erhålls ett yrkesbevis. Utbildningen genomförs i nära anslutning till nyanställningen.

MILJÖARBETE I PGS Städservice, ½ DAG

Utbildningen är en del av vår miljöcertifiering och ger en grundläggande miljökunskap. Den ger förståelse för de globala miljöproblemen, varför strategiskt miljöarbete i företag är så viktigt idag samt hur PGS Städservice miljöledningssystem är uppbyggt. Utbildningen hålls inom 6 månader från nyanställningstillfället.

GOLVVÅRDSUTBILDNING, 3 DAGAR

Utbildningen syftar till att vidareutveckla personalens kunskaper och färdigheter inom golvvård för utförande av professionella golvvårdsbehandlingar inom våra verksamheter. Utbildningen hålls inom 1 månad från nyanställningstillfället.

KLOTTERBORTTAGNING, 1 DAG

Att utöka kunskapen om klotter och klotterborttagning (även förebyggande insatser mot klotter). Utbildningen hålls inom 6 månader efter nyanställningstillfället.

Kvalitetssystem

Vårt kvalitetsarbete innebär att kundernas krav ska uppfyllas och helst överträffas. Vi ska i alla beslut väga in vilka konsekvenser beslutet får för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi ska avsätta tillräckliga resurser för att kunna leva upp till vår kvalitetspolicy. Städningen ska bedrivas så att kundernas medarbetare och besökare ska känna trivsel. Städningen syftar även till att vårda lokalerna och dess inredning. Städningen ska genomföras på rätt plats, med rätt metoder och på rätt tid.

All personal, 100%, är utbildade i vårt kvalitetssystem och miljöpolicy i enighet med vår utbildningsplan.

I enlighet med vårt kvalitetsarbete utförs två interna revisioner två gånger per år vilket utförs av Miljö och Kvalitetsansvarig/Personalchef.

Kundernas kvalitetsbedömning

Kundens bedömning av vår kvalitet på utförd servicetjänst kan utföras efter kundens modell, om sådan finns.

PGS Städservice bör i ordnade former även kundmöten, komma överens om hur ofta och när kundens bedömning skall genomföras samt vilka representanter som skall närvara.

Kvalitetsbedömningen skall tydliggöra för oss hur kunden upplever vår tjänst, lokalvården eller övrig servicetjänst. PGS Städservice och kundkontaktperson gör bedömningen tillsammans, tar del av uppdraget och resonerar om utförandet och förbättringsområden. Åtgärder följs då upp vid nästa kundmöte. Normalt fyller PGS Städservice personal i en checklista efter utfört städuppdrag och lämnar till kund.

PGS Städservice kvalitetssystem skall säkerställa att avtalad nivå utförs på våra tjänster.

Systemet bygger på en kvalitetssäkring vilken omfattar ett antal verktyg för uppföljning och utveckling av kvaliteten på tjänsterna. Ständiga uppföljningar ska fånga upp avvikelser, brister, synpunkter och förbättringsmöjligheter från kunder, personal och ledning.

Medarbetare på plats tillsammans med arbetsledning kommer att verka för att rapportering på upptäckta tillbud, brister, mm inrapporteras till ansvarig.

Samtliga aktiviteter dokumenteras och protokollförs.

Miljöpolicy

På uppdraget används en bil (Citroen Berlingo). Det är en miljöbil enligt Trafikverkets definition. Se mer (https://www.citroen.se/bilar/transportbilar/citroenberlingo.html)

Miljöarbete

PGS Städservice driver ett målinriktat och systematiskt miljöarbete för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och minska vår miljöpåverkan.

Vi verkar för en god miljö genom att följa lagar, föreskrifter och andra krav som vi är berörda av. Genom att sätta relevanta långsiktiga och kortsiktiga mål och systematiskt följa upp målen åstadkommer vi ständiga förbättringar. Vi arbetar aktivt för att förebygga föroreningar och hushålla med resurser. Vi gör kontinuerlig översyn av vår avfallshantering och vår användning av fordon, arbetsmaskiner och kemikalier.

PGS Städservice främjar utveckling av varor och tjänster som är sunda i ett hållbart perspektiv, baserat på en helhetssyn som omfattar säkerhet, etik, kvalitet, miljöanpassning och funktionalitet. Produktutveckling sker ofta i nära samarbete med kunden eller följer utvecklingen inom branschen. Många kunder har specifika krav avseende produkternas miljöegenskaper och ingående komponenter, till exempel miljöanpassade kemikalier. Under 2018 genomförde företaget en genomlysning av städverksamheten. Under processen genomfördes bland annat följande förändringar:

  • Utveckling av städmetod till behovsanpassad städning, vilket innebär minskad miljö- påverkan genom att undvika rutinmässig städning som inte grundas på ett behov.
  • Alternativa metoder har utvecklats i syfte att minska användning av kemikalier, till exempel genom användning av ånga och kemikaliesortimentet har förändrats till förmån för ett mer miljövänligt urval.
  • Skurmaskiner som endast använder vatten för rengöring har införts, vilket minskar användandet av kemikalier ytterligare.

Miljömål

PGS Städservice skall bidra till att minska klimatpåverkande utsläpp genom att aktivt påverka rese- och mötesvanor genom att dels styra resandet till miljövänliga alternativ, dels minska resandet med hjälp av mötesteknik (teleoch videokonferenser). Åtgärderna skall minska de miljöbelastande effekterna genom mindre utsläpp till luft, mark och vatten.

Miljöarbete städprodukten

PGS Städservice har sedan starten av vår städverksamhet arbetat aktivt med att ställa höga krav på såväl städredskap och städmaterial som städkemikalier (Se Bilaga 2) för att skona såväl den yttre miljön som den inre miljön och genom detta skapa en bra arbetsmiljö för vår personal och våra kunder. Vi samråder även med kunder för att säkerställa att så miljövänliga metoder som möjligt används, utifrån ställda renlighetskrav. Belastning på miljön minskar då mindre mängder kemikalier används.

När det gäller val av kemtekniska produkter så använder vi endast Svanen- eller Bra Miljövalsmärkta produkter när så är möjligt (Se Bilaga 2). Vi arbetar ständigt med att hitta produkter som har minsta miljöpåverkan och en bra rengöringseffekt i enlighet med den så kallade produktvalsprincipen.

Vid upphandling av nya produkter görs alltid riskbedömningar i enlighet med vårt ledningssystem. Ansvarig för uppdraget kommer att använda sig av ett centralt inköpsavtal vid inköp av rengöringsmedel och tillhörande utrustning,som gäller för hela bolaget. Vi arbetar med att ständigt förbättra våra koncept bland annat genom att i våra produktråd arbeta med att till exempel utveckla nya metoder, utvärdera städmaterial och kemikalier för att vi ska använda oss av de mest miljövänliga produkterna och metoderna för att få bästa möjliga miljöresultat. Produktrådet har en ständig dialog med, och ställer relevanta miljö- och kvalitetskrav till, vår leverantör.

Den utrustning som vi använder provas först ut av ett produktråd inom PGS Städservice som tittar på funktion, ergonomi och kvalitet. Produktrådet bevakar marknaden kontinuerligt för att hitta nya och förbättrade utrustningar.

Utbildning med inriktning på miljö

I kursinnehållet för vår obligatoriska grundutbildning för städare ingår miljöutbildning. Här får personalen kunskaper om bland annat kemikalier, städteknik, dosering av kemikalier, materialkännedom, ergonomi, arbetsmiljö och miljö. Detta är en förutsättning för att kunna utföra uppdraget hos er enligt de krav ni ställt samt för att minska vår miljöpåverkan i era lokaler.

PGS Städservice sorterar och omhändertar avfall och farligt avfall. Källsorteringsrutiner efterföljs för att karakterisera avfall som går till deponi.